Pedagogisch beleid
De opvang van Some-Buddy en de interactie hierbij tussen ons en de ouder is er een op basis van vertrouwen. Ouders vertrouwen hun allerliefste en meest kwetsbare bezit aan ons toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat ook in eigen afwezigheid hun kind veilige opvang en een pedagogisch verantwoorde opvoeding geboden wordt.
Om hoogwaardige opvangkwaliteit te kunnen bieden heeft Some-Buddy ter ondersteuning van haar nannies een pedagogisch beleidsplan opgesteld.

Met dit beleidsplan als basis worden onze professionals een uitgangspunt geboden waarop zij hun handelen afstemmen. Daarnaast geeft het de ouder een globale indruk van de manier waarop Some-Buddy kinderopvang in de praktijk brengt.

Wij hopen dat ons pedagogisch beleidsplan een ieder die het leest aanzet tot nadenken over de manier van omgang en interactie met kinderen en inzicht biedt in de wijze waarop dit een stempel op de verdere ontwikkeling van het kind drukt.

De ‘opvoeding’ van een kind bepaalt voor een groot deel de persoon die hij of zij in de toekomst zal worden met persoonlijkheid als onmiskenbaar sterke factor hierin. Opvoeding wordt te dezen gebruikt in de breedste zin van het woord.

Uitgangspunten:

Opvoeden heeft twee kanten:

Het kind de ruimte en mogelijkheden bieden om zich te ontplooien en te ontwikkelen tot “wie het is”, met eigen talenten, voorkeuren, onderliggend temperament en karakter;

Het kind “bij de hand nemen” en meevoeren in de wereld om zich heen. Het leren een plek te vinden in een groep, in de maatschappij met de bestaande waarden en normen. Het kind de mogelijkheden toereiken zichzelf te gaan zien als een sociale persoon in interactie met de omgeving.

Vanuit het bovenstaande is ons pedagogisch beleid opgebouwd rondom de volgende vier opvoedingsdoelen:
-de basis: veiligheid
-het ontwikkelen van ‘persoonlijke competenties’
-het ontwikkelen van ‘sociale competenties’
-het eigen maken van waarden en normen

In het pedagogisch beleid staat het kind centraal. Elk kind ontwikkelt zich op een eigen tempo. Het verwondert zich, ontdekt en leert hoe de wereld in elkaar zit door ervaringen op te doen.

Om het kind de ruimte te geven zich te ontwikkelen is ten eerste het bieden van veiligheid van groot belang. We hebben respect voor de eigenheid van het kind en we benaderen het kind positief.

Na een wenperiode waarin een sterke vertrouwensband tussen de nanny en het kind zal worden opgebouwd, kan het kind zich optimaal gaan ontplooien en op onderzoek uitgaan. Kinderen kunnen alleen of eventueel samen met een of meer andere kinderen de wereld om hen heen gaan verkennen. Dit wel met de nanny dichtbij om op terug te kunnen vallen.

In de omgang met de nanny en andere kinderen ontwikkelt het kind persoonskenmerken, zoals veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en creativiteit. Doordat de kinderen zoveel mogelijk zelf kunnen kiezen uit activiteiten, ontdekken ze wie ze zijn en wat ze kunnen. Een positieve benadering van de nanny is hierbij onmisbaar. Feedback is voor een kind erg belangrijk.

Ook door interactie met de nanny leren kinderen te communiceren met anderen, te onderhandelen over spel en conflicten aan te gaan. Ze leren rekening te houden met anderen en ervaren hun relatie met anderen. Er bestaat altijd de mogelijkheid voor het kind om zich even terug te trekken.

De nanny biedt met name structuur en veiligheid en draagt verantwoordelijkheid voor de sfeer in de opvangsituatie. Zij dragen de normen en waarden over die in onze maatschappij belangrijk gevonden worden: respect hebben voor elkaar, rekening houden met elkaar, elkaar helpen waar nodig en elkaar absoluut geen pijn doen. De nanny heeft hierin een belangrijke voorbeeldfunctie.
Uitgangspunt in onze visie is dat de kinderen, ouders en de nanny zich prettig voelen. Duidelijke communicatie tussen Some-Buddy, de ouders, de nanny en het kind is voor ons de basis voor een goede opvang.